عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

2. شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی :

شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

محمد هادی رحمتی

نام رابط آماری:

راحله ابراهیم پور

وب سایت:

www.abfagolestan.ir

شماره تماس دفتر:

017-32480330-4

آدرس:

 گرگان-سایت اداری-شرکت آب فاظلاب

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

01

اعتبار هزينه شده تا پايان سال

سال 

شهرستان

آماری

02

درصد پيشرفت فيزيكي سال

شهرستان

آماری

03

ميزان توليد آب در نقاط شهري سال شهری

آماری

04

تعداد مخازن استان

سال

شهری

آماری

05

ظرفيت مخازن استان

سال

شهری

آماری

06

حداكثر ظرفيت تأمين آب در نقاط شهري

سال

شهری

آماری

07

تعداد حوادث و كنتورهاي آب در نقاط شهري

سال

شهری

آماری

08

تعداد آزمايشگاه‌هاي آب و فاضلاب در نقاط شهري

سال

شهری

آماری

09

تعداد چاه‌هاي آب در نقاط شهري

سال

شهری

آماری

10 درصد خانوار تحت پوشش آب سال شهری

آماری

11 جمعيت در نقاط شهري سال شهری

آماری

12 تعداد مشتركين آب در نقاط شهري (سال 90 و ماقبل) سال شهری

آماری

13 تعداد مشتركين فاضلاب در نقاط شهري(سال 90 و ماقبل) سال شهری

آماری

14 تعداد واحدهاي (انشعاب) آب در نقاط شهري (سال 90 و ماقبل) سال شهری

آماری

15 تعداد واحدهاي (انشعاب) فاضلاب در نقاط شهري(سال 90 و ماقبل) سال شهری

آماری

16 تعداد مشتركين آب در نقاط شهري (سال 91 به بعد) سال شهری

آماری

17 تعداد مشتركين فاضلاب در نقاط شهري(سال 91 به بعد) سال شهری

آماری

18 تعداد واحدهاي (انشعاب) آب در نقاط شهري (سال 91 به بعد) سال شهری آماری
19 تعداد واحدهاي (انشعاب) فاضلاب در نقاط شهري(سال 91 به بعد) سال شهری آماری
20 ميزان فروش آب در نقاط شهري (سال 92 به بعد) سال شهری آماری
21 ميزان فروش آب در نقاط شهري (سال 91 و ماقبل) سال شهری آماری
22 طول اصلاح شبكه توزيع آب در نقاط شهري سال شهری آماری
23 طول خطوط انتقال آب در نقاط شهري سال شهری آماری
24 طول شبكه توزيع آب در نقاط شهري سال شهری آماری
25 طول خطوط (اصلي و فرعي) جمع‌آوري شبكه فاضلاب در نقاط شهري سال شهری آماری
26 طول خطوط انتقال فاضلاب در نقاط شهري سال شهری آماری
28 تعداد تصفيه خانه هاي در مدار سال شهری آماری(اتوماتیک)
29 تعداد تصفيه خانه هاي در دست ساخت سال شهری آماری(اتوماتیک)
30 تعداد مخازن در دست ساخت سال شهری آماری(اتوماتیک)
31 تعداد مخازن موجود در مدار سال شهری آماری(اتوماتیک)
32 حجم تصفيه در دست ساخت سال شهری آماری(اتوماتیک)
33 حجم تصفيه شده(در مدار) سال شهری آماری(اتوماتیک)
34 ظرفيت اسمي تصفيه خانه هاي آب در مدار
(متر مكعب در سال)
سال شهری آماری(اتوماتیک)
35 حجم مخزن(در مدار) سال شهری آماری(اتوماتیک)
36 ظرفيت مخازن در دست ساخت سال شهری آماری(اتوماتیک)
37 ظرفيت مخازن موجود در مدار سال شهری آماری(اتوماتیک)
01 تصفيه خانه هاي آب استان گلستان   سال شهری اطلاعاتی
02 تصفيه خانه هاي فاظلاب استان گلستان سال شهری اطلاعاتی
03 مشخصات مخازن استان گلستان  سال  شهری اطلاعاتی

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد بهره برداري)

 (مشاهده داشبورد مشتركين)

 

 معاونت بهره برداری:


 

جدول 01- طول شبكه توزيع و خطوط انتقال آب در نقاط شهري تا پايان سال (كيلومتر).

جدول 02- ميزان توليد آب در نقاط شهري در سال (متر مكعب).

جدول 03- تعداد چاههاي آب در نقاط شهري تا پايان سال (حلقه).

جدول 04- طول شبكه جمع آوري و خط انتقال فاضلاب در نقاط شهري تا پايان سال (كيلومتر).

جدول 05- تعداد آزمايشگاه ها بر حسب نوع آزمايشگاه تا پايان سال.

جدول 06- حداكثر ظرفيت تأمين آب در نقاط شهري (متر مكعب در سال).

جدول 07- تعداد حوادث و كنتورهاي آب در نقاط شهري.

جدول 08- تعداد و ظرفيت مخازن (متر مكعب) در مدار و در دست ساخت تا سال 94 (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول 09- تعداد و حجم مخازن از سال 95 به بعد- استان گلستان.

 

نمودار 01- طول شبكه توزيع (كيلومتر) در نقاط شهري در پايان سال - (سال پيش فرض).

نمودار 02- ميزان توليد آب در نقاط شهري طي سال‌هاي... (مترمكعب).

نمودار 03- مقايسه روند توليد آبهاي سطحي و زير زميني در سال‌هاي ... (مترمكعب).

نمودار 04- ميزان توليد آب (مترمكعب) در نقاط شهري در سال (سال پيش فرض).

نمودار 05- حداكثر ظرفيت تأمين آب در نقاط شهري (ليتر بر ثانيه).

نمودار 06- حجم مخازن در مدار استان گلستان.

نمودار 07- تعداد مخازن در مدار استان گلستان.

 

معاونت خدمات مشترکین:


 

 جدول 01- تعداد مشتركين و آحاد (انشعابات آب) در شهرهاي استان تا پايان سال.

جدول 02- تعداد مشتركين و آحاد (انشعابات فاضلاب) در شهرهاي استان تا پايان سال.

جدول 03- ميزان فروش آب در نقاط شهري بر حسب خانگي و غيرخانگي در سال (مترمكعب)تا سال 91.

جدول 04- ميزان فروش آب در نقاط شهري بر حسب خانگي و غيرخانگي در سال (مترمكعب) از سال 92به بعد.

جدول 05- ميزان فروش آب در نقاط شهري بر حسب نوع كاربري در سال (مترمكعب)تا سال 1391.

جدول 06- ميزان فروش آب در نقاط شهري برحسب نوع كاربري (متر مكعب) از سال 92 و به بعد.

نمودار 01- روند تعداد مشتركين و آحاد (واحدهاي انشعاب) فاضلاب در شهرهاي استان تا پايان سال .

نمودار 02- روند تعداد مشتركين و آحاد (واحدهاي انشعاب) آب در شهرهاي استان تا پايان سال.

نمودار 03- مقايسه تعداد مشتركين آب شهرهاي استان تا پايان سال (سال پيش فرض).

نمودار 04- مقايسه تعداد آحاد (واحدهاي انشعاب) آب شهرهاي استان تا پايان سال (سال پيش فرض).

نمودار 05- مقايسه تعداد مشتركين و آحاد (واحدهاي انشعاب) فاضلاب شهرهاي استان تا پايان سال (سال پيش فرض).

نمودار 06- ميزان فروش آب در نقاط شهري بر حسب خانگي و غيرخانگي در سال (مترمكعب) از سال 92به بعد.

 

مهندسی معاونت و توسعه:


 

جدول 01- اصلاح شبكه توزيع آب در سال (كيلومتر).

جدول 02- طول و ميزان توسعه شبكه توزيع آب در نقاط شهري در سال (كيلومتر).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان گلستان:


 

سالنامه جديد 08 : جدول 02- مشخصات تاسيسات آب تحت پوشش شركتهاي آب و فاضلاب شهري ( تعداد تصفيه خانه و ظرفيت اسمي تصفيه خانه).

سالنامه جديد 08 : جدول 02- مشخصات تاسيسات آب تحت پوشش شركتهاي آب و فاضلاب شهري ( تعداد مخازن و حجم مخازندر مدار ).( 95به بعد )

سالنامه جديد 08 : جدول 02- مشخصات تاسيسات آب تحت پوشش شركتهاي آب و فاضلاب شهري (حداكثر ظرفيت تأمين آب ).

سالنامه جديد 08 : جدول 02- مشخصات تاسيسات آب تحت پوشش شركتهاي آب و فاضلاب شهري .(ميزان توليد آب سطحي و زيرزميني).

سالنامه جديد 08 : جدول 02-مشخصات تاسيسات آب تحت پوشش شركتهاي آب و فاضلاب شهري ( حجم كل مخازن آب )(تا سال 1394).

سالنامه جديد 08 : جدول 03- تعداد واحدها و ميزان فروش آب در نقاط شهري در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 08 : جدول 06- (1) - طول شبكه‌ي جمع‌آوري فاضلاب در نقاط شهري تحت پوشش شركت‌ آب و فاضلاب شهري پايان سال.

سالنامه جديد 08 : جدول 06- (2) - تعداد انشعاب فاضلاب در نقاط شهري تحت پوشش شركت‌ آب و فاضلاب شهري.

سالنامه جديد 08 : جدول 11- طول شبكه جمع آوري و تعداد انشعاب فاضلاب در نقاط شهري تا پايان سال.

سالنامه جديد 08: جدول 03- تعداد انشعاب و حجم فروش آب به تفكيك كاربري در نقاط شهري تحت پوشش شركت آب و فاضلاب شهري.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 04-16 (1)- وضعيت ‌شبكه ‌آب آشاميدني ‌‌استان ‌گلستان در ‌سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 04-16 (2)- وضعيت ‌شبكه ‌آب آشاميدني ‌‌استان ‌گلستان در سال (از سال 1395).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 04-16 (2)- وضعيت ‌شبكه ‌آب آشاميدني ‌‌استان ‌گلستان در ‌سال (داراي جزئيات اطلاعاتي)(تا سال 1394).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 04-16 (3)- وضعيت ‌شبكه ‌آب آشاميدني ‌‌استان ‌گلستان در ‌سال (از سال 1395).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 05-16- (1) - تعداد مشتركين ‌آب آشاميدني ‌‌استان ‌گلستان در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 05-16- (2)- طول خطوط انتقال، ‌شبكه و حجم مخازن ‌آب آشاميدني‌‌استان‌گلستان - تا پايان 1396.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-16 (1)- ميزان توليد و پرت آب آشاميدني استان گلستان در سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 07-16 (1)- وضعيت سيستم جمع آوري شبكه فاضلاب شهري استان گلستان تا پايان دوره.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 07-16 (2) وضعيت سيستم جمع آوري شبكه فاضلاب شهري استان (اعتبارات هزينه شده).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 07-16 (3) وضعيت سيستم جمع آوري شبكه فاضلاب شهري استان (درصد پيشرفت فيزيكي).

 

نمودار 01- تعداد واحدهاي (انشعاب) آب در نقاط شهري در سال (سال، شهرستان و شهر پيش فرض).

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 5047
بازدید دیروز: 7834
بازدید ماه:298927
بازدید سال:625662
بازدید کل:1215934
معرفی سیمابر