عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


2. شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

نام دستگاه اجرایی : شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

 عنوان بالاترین مقام اجرایی : رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

نام بالاترین مقام اجرایی : محمد هادی رحمتی
نام رابط آماری : راحله ابراهیم پور
شماره تماس دفتر :4-32480330-017

وب سایت : www.abfagolestan.ir

 

 


ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1 طول خطوط انتقال آب در نقاط شهري  سالانه شهری آماری
2 ميزان توليد آب در نقاط شهري  سالانه شهری آماری
3 تعداد چاه‌هاي آب در نقاط شهري  سالانه شهری آماری
4 حداكثر ظرفيت تأمين آب در نقاط شهري سالانه شهری آماری
5 طول خطوط (اصلي و فرعي) جمع‌آوري شبكه فاضلاب در نقاط شهري سالانه شهری آماری
6 طول خطوط انتقال فاضلاب در نقاط شهري سالانه شهری آماری
7 تعداد آزمايشگاه‌هاي آب و فاضلاب در نقاط شهري  سالانه شهری آماری
8 در صد خانوار تحت پوشش آب-برنامه پنجم سالانه شهری آماری
9 جمعيت در نقاط شهري-برنامه پنجم سالانه شهری آماری
10 تعداد حوادث و كنتورهاي آب در نقاط شهري سالانه شهری آماری
11 تعداد مخازن موجود در مدار (اتوماتيك) سالانه شهری آماری
12 ظرفيت مخازن موجود در مدار (اتوماتيك) سالانه شهری آماری
13 تعداد مخازن در دست ساخت(اتوماتيك) سالانه شهری آماری
14 ظرفيت مخازن در دست ساخت(اتوماتيك) سالانه شهری آماری
15 حجم مخزن(در مدار) (اتوماتيك) سالانه شهری آماری
16 تعداد تصفيه خانه هاي در مدار (اتوماتيك) سالانه شهری آماری
17 حجم تصفيه شده(در مدار) (اتوماتيك) سالانه شهری آماری
18 تعداد مشتركين آب در نقاط شهري (سال 90 و ماقبل) سالانه شهری آماری
19 تعداد واحدهاي (انشعاب) آب در نقاط شهري (سال 90 و ماقبل) سالانه شهری آماری
20 تعداد مشتركين آب در نقاط شهري (سال 91 به بعد) سالانه شهری آماری
21 تعداد واحدهاي (انشعاب) آب در نقاط شهري (سال 91 به بعد) سالانه شهری آماری
22 تعداد مشتركين فاضلاب در نقاط شهري(سال 90 و ماقبل) سالانه شهری آماری
23 تعداد واحدهاي (انشعاب) فاضلاب در نقاط شهري(سال 90 و ماقبل) سالانه شهری آماری
24 تعداد مشتركين فاضلاب در نقاط شهري(سال 91 به بعد) سالانه شهری آماری
25 تعداد واحدهاي (انشعاب) فاضلاب در نقاط شهري(سال 91 به بعد) سالانه شهری آماری
26 ميزان فروش آب در نقاط شهري (سال 91 و ماقبل) دو ماهه شهری آماری
27 ميزان فروش آب در نقاط شهري (سال 92 به بعد) سالانه شهری آماری
28 طول اصلاح شبكه توزيع آب در نقاط شهري سالانه شهری آماری
29 طول شبكه توزيع آب در نقاط شهري  سالانه شهری آماری
30 تعداد مخازن استان  سالانه شهری آماری
31 ظرفيت مخازن استان  سالانه شهری آماری
32 ظرفيت اسمي تصفيه خانه هاي آب در مدار(متر مكعب در سال) سالانه شهری آماری
33 اعتبار هزينه شده تا پايان سال  سالانه شهری آماری
34 درصد پيشرفت فيزيكي  سالانه شهری آماری
35 تصفيه خانه هاي آب استان گلستان سالانه استانی اطلاعاتی
36 مشخصات مخازن استان گلستان سالانه استانی اطلاعاتی
37 تصفيه خانه هاي فاظلاب استان گلستان سالانه استانی اطلاعاتی
   
   

 

معاونت بهره برداری

جدول 01- طول شبكه توزيع و خطوط انتقال آب در نقاط شهري تا پايان سال (كيلومتر).

جدول 02- ميزان توليد آب در نقاط شهري در سال (متر مكعب).

جدول 03- تعداد چاههاي آب در نقاط شهري تا پايان سال (حلقه).

جدول 04- طول شبكه جمع آوري و خط انتقال فاضلاب در نقاط شهري تا پايان سال (كيلومتر).

جدول 05- تعداد آزمايشگاه ها بر حسب نوع آزمايشگاه تا پايان سال.

جدول 06- حداكثر ظرفيت تأمين آب در نقاط شهري (ليتر بر ثانيه).

جدول 07- تعداد حوادث و كنتورهاي آب در نقاط شهري.

جدول 08- تعداد و ظرفيت مخازن (متر مكعب) در مدار و در دست ساخت (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول 09- تعداد و حجم مخازن استان گلستان.

نمودار 01- طول شبكه توزيع (كيلومتر) در نقاط شهري در پايان سال - (سال پيش فرض).

نمودار 02- ميزان توليد آب در نقاط شهري طي سال‌هاي 88-92 (مترمكعب).

نمودار 03- مقايسه روند توليد آبهاي سطحي و زير زميني در سال‌هاي 88-92 (مترمكعب).

نمودار 04- ميزان توليد آب (مترمكعب) در نقاط شهري در سال (سال پيش فرض).

 

 

معاونت خدمات مشترکین

جدول 10- تعداد مشتركين و آحاد (انشعابات آب) در شهرهاي استان تا پايان سال.

جدول 11- تعداد مشتركين و آحاد (انشعابات فاضلاب) در شهرهاي استان تا پايان سال.

جدول 12- ميزان فروش آب در نقاط شهري بر حسب خانگي و غيرخانگي در سال (مترمكعب)- تا سال 1391.

جدول 13- ميزان فروش آب در نقاط شهري بر حسب خانگي و غيرخانگي در سال (مترمكعب) از سال 92به بعد.

جدول 14- ميزان فروش آب در نقاط شهري بر حسب نوع كاربري در سال (مترمكعب)- تا سال 1391.

جدول 15- ميزان فروش آب در نقاط شهري برحسب نوع كاربري (متر مكعب) از سال 92 به بعد.

نمودار 05- روند تعداد مشتركين و آحاد (واحدهاي انشعاب) آب در شهرهاي استان تا پايان سال.

نمودار 06- مقايسه تعداد مشتركين آب شهرهاي استان تا پايان سال (سال پيش فرض).

نمودار 07- مقايسه تعداد آحاد (واحدهاي انشعاب) آب شهرهاي استان تا پايان سال (سال پيش فرض).

نمودار 08- روند تعداد مشتركين و آحاد (واحدهاي انشعاب) فاضلاب در شهرهاي استان تا پايان سال .

نمودار 09- مقايسه تعداد مشتركين و آحاد (واحدهاي انشعاب) فاضلاب شهرهاي استان تا پايان سال (سال پيش فرض).

 

 

مهندسی معاونت و توسعه

جدول 16- اصلاح شبكه توزيع آب در سال (كيلومتر) .

جدول 17- طول و ميزان توسعه شبكه توزيع آب در نقاط شهري در سال (كيلومتر).

 

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان گلستان

سالنامه جديد 08 : جدول 02-1- ميزان توليد آب خام سطحي و زير زميني در سال.

سالنامه جديد 08 : جدول 1-02-2- تعداد تصفيه خانه و حجم تصفيه آب در تصفيه خانه هاي استان در سال.داراي جزئيات اطلاعاتي.

سالنامه جديد 08 : جدول 2-02-2- تعداد تصفيه خانه و حجم تصفيه آب در تصفيه خانه هاي استان در سال.داراي جزئيات اطلاعاتي ( 95به بعد).

سالنامه جديد 08 : جدول 02-3- حداكثر ظرفيت تأمين آب در شهرهاي استان در سال.

سالنامه جديد 08 : جدول 02-4- حجم كل مخازن آب (هزار متر مكعب) در سال - داراي جزئيات اطلاعاتي .

سالنامه جديد 08 : جدول 03- تعداد واحدها و ميزان فروش آب در نقاط شهري در سال (سال پيش فرض).

سالنامه 08 : جدول 03-1- تعداد واحدها و ميزان فروش آب در نقاط شهري در سال 1391.

سالنامه 08 : جدول 03-1- تعداد واحدها و ميزان فروش آب در نقاط شهري در سال (92 به بعد) .

سالنامه 08 : جدول 03-2- تعداد كل مشتركين آب در نقاط شهري تا پايان سال .

سالنامه جديد 08 : جدول 06-1- طول شبكه جمع آوري فاضلاب در نقاط شهري تا پايان سال.

سالنامه جديد 08 : جدول 06-2- تعداد آحاد (انشعابات فاضلاب) در شهرهاي استان تا پايان سال.

سالنامه جديد 08 : جدول 11- طول شبكه جمع آوري و تعداد انشعاب فاضلاب در نقاط شهري تا پايان سال .

سالنامه جديد 08 : نمودار 01- تعداد واحدهاي (انشعاب) آب در نقاط شهري در سال (سال، شهرستان و شهر پيش فرض).

 

گزارش اقتصادي : جدول شماره 04-16 (1)- وضعيت ‌شبكه ‌آب آشاميدني ‌‌استان ‌گلستان در ‌سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 04-16 (2)- وضعيت ‌شبكه ‌آب آشاميدني ‌‌استان ‌گلستان در ‌سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 05-16- (1) - تعداد مشتركين ‌آب آشاميدني ‌‌استان ‌گلستان در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 05-16- (2)- طول خطوط انتقال، ‌شبكه و حجم مخازن ‌آب آشاميدني‌‌استان‌گلستان - تا پايان 1392.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 05-16- (2)- طول خطوط انتقال، ‌شبكه و حجم مخازن ‌آب آشاميدني‌‌استان‌گلستان - تا پايان 1393.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 05-16- (2)- طول خطوط انتقال، ‌شبكه و حجم مخازن ‌آب آشاميدني‌‌استان‌گلستان - تا پايان 1394.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 05-16- (2)- طول خطوط انتقال، ‌شبكه و حجم مخازن ‌آب آشاميدني‌‌استان‌گلستان - تا پايان 1395.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-16 (1)- ميزان توليد و پرت آب آشاميدني استان گلستان در سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 07-16 (1)- وضعيت سيستم جمع آوري شبكه فاضلاب شهري استان گلستان تا پايان دوره.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 07-16 (2) وضعيت سيستم جمع آوري شبكه فاضلاب شهري استان (اعتبارات هزينه شده) .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 07-16 (3) وضعيت سيستم جمع آوري شبكه فاضلاب شهري استان (درصد پيشرفت فيزيكي).

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 61
بازدید دیروز: 246
بازدید ماه:433
بازدید سال:130744
بازدید کل:554449
معرفی سیمابر